SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL TULCEA
PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU ȘI DIN FONDUL DE COEZIUNE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

Curăţenia judeţului Tulcea începe cu tine!

Beneficiar: Consiliul Judeţean Tulcea

Știri și Acțiuni

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea

Nr. 562/ 16.12.2016

INFORMARE

          În vederea publicării pe pagina de Internet a proiectului ”Sistem de Managemant Integrat al deşeurilor in judeţul Tulcea” vă transmitem informaţiile solicitate:

          In perioada octombrie – decembrie 2016 au fost definitivate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea documentaţiile privind fisa de date, caietul de sarcini, regulamentul de exploatare si modelul contract de delegare a gestiunii, atât pentru serviciile publice de operare a staţiei de tratare mecano – biologica si a depozitului de deşeuri nepericuloase de la Mihai Bravu, inclusiv monitorizarea post închidere a depozitelor neconforme de la Macin  si Isaccea, cat si a serviciilor de colectare si transport a deşeurilor municipale in judeţul Tulcea, inclusiv operarea staţiilor de sortare/transfer de la Macin si Delta Dunării si lungul curier pana la staţia de tratare mecano - biologica sau depozitul de la Mihai Bravu.

          De asemenea, în data de 04.08.2016 a fost organizata licitaţia privind delegarea gestiunii serviciilor publice de operare a staţiei de tratare mecano -biologica a depozitului de deşeuri nepericuloase de la Mihai Bravu inclusiv monitorizarea post/închidere a depozitelor neconform de la Macin si Isaccea.  La licitaţie sau prezentat si au depus oferte doua asocieri de societăţi . Ambele oferte au fost declarate admisibile, acum lucrarea fiind in faza de evaluare a ofertelor. După ce  va fi desemnat operatorul câştigător, vom organiza imediat licitaţia pentru  al doilea contract si anume Delegarea Gestiunii Serviciilor Publice de colectare si transport a dosurilor municipale in judeţul Tulcea inclusiv operarea staţiilor de sortare/transfer de la Macin si Delta Dunării si lungul curier pana la staţia de tratare mecano – biologica sau depozitul de la Mihai Bravu.

          Totodată, vă transmitem, alăturat, lista Hotărârilor adoptate în ultima şedinţă AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea din data de 25.04.2016, în vederea publicării pe pagina de Internet, în secţiunea Informaţii UAT.

DIRECTOR EXECUTIV

Ilie PETRE

 

 

Hotararile adoptate în ultima sedintă AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea din data de 25.04.2016

Hotararea nr. 1/25.04.2016 privind aprobarea secretarului de sedinta al sedintei AGA din data de 25.04.2016;

Hotararea nr 2. /25.04.2016 privind aprobarea procesului verbal al sedintei AGA din  data 09.11.2016;

Hotararea nr. 3/25.04.2016 privind aprobarea raportului comisiei de cenzori;

Hotararea nr. 4/25.04.2016 privind aprobarea situatiilor financiare ale Asociatiei pe anul 2015;

Hotararea nr. 5/25.04.2016 privind aprobarea cuantumului cotizatiei membrilor Asociatiei;

Hotararea nr. 6/25.04.2016 privind aprobarea cuantumului pentru comisia de cenzori ADIIDM pentru anul 2016;

Hotararea nr. 7/25.04.2016 privind aprobarea organigramei si a statului de functii a Asociatiei pe anul 2016;

Hotararea nr. 8/25.04.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei pe anul 2016;

Hotararea nr. 9/25.04.2016 privind aprobarea “Regulamentului public de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Tulcea membre ale ADIIDM Tulcea”;

Hotararea nr. 10/25.04.2016 privind aprobarea “Studiului de fundament al deciziei privind delegarea componentelor serviciului de salubrizare la nivelul judetului Tulcea”;

Hotararea nr. 11/25.04.2016 privind aprobarea “Documentatiei de licitatie pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de operare a statiei TMB si a depozitului de deseuri nepericuloase de la Mihai Bravu”.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României